Zaznacz stronę

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU POJAZDU – VECTOR24

 

 

1) Najemcą pojazdu może być osoba, która ukończyła 21 lat i posiada ważne prawo jazdy od minimum 2 lat oraz dowód osobisty lub paszport.

2) Wypożyczonym samochodem może kierować tylko osoba, która zawarła umowę wynajmu. Pojazd, nie może być przedmiotem podnajmu. Umowa podpisywana jest na minimum 1 dobę, która zaczyna się w chwili podpisania umowy ( odbioru pojazdu). Przekazanie wynajmowanego pojazdu osobom nieujętym w umowie skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 500zł.

3) Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji i opłaty za wynajem z góry za cały deklarowany okres  wynajmu wg. stawki ustalonej w dniu podpisania umowy. Kaucja jak również opłata za wynajem może byc wpłacona gotówką, na konto przelewem lub kartą płatniczą. Kaucja zwracana jest najemcy w momencie zwrotu nieuszkodzonego pojazdu.

4) W czasie użytkowania pojazdu najemca zobowiązany  jest do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przy kontroli przez organa uprawnione do kontroli drogowej, zabezpieczenia pojazdu tj. parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych, (zaleca się korzystanie z parkingów strzeżonych) sprawdzania działania świateł, sprawdzanie i uzupełnienie w razie konieczności płynów silnikowych, akumulatorowych i hamulcowych, sprawdzania ciśnienia powietrza w oponach jak również napraw uszkodzonych kół na koszt własny.

5) W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości wynajmujący przekaże wszystkie potrzebne dane najemcy odpowiednim organom na co najemca wyraża zgodę. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez najemcę przepisów o ruchu drogowym i płatnym postoju itp., oraz o nałożonych w tym zakresie karach.

6) Wyjazd za granice Polski wypożyczonym samochodem tylko po zgłoszeniu tego faktu wynajmującemu i uzyskaniu zgody na wyjazd.

7) W przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu niż jest to określone umową, wypożyczalnia nie zwraca różnicy kwoty wynajmu.

8) Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód w  terminie i o godzinie ustalonej i zapisanej w umowie. W przypadku zwrotu samochodu 2 godziny po czasie zostanie naliczona kara pieniężna w wysokości stawki jednego dnia wynajmu.  W razie braku zwrotu samochodu do 3 godzin po ustalonym terminie i braku jakiejkolwiek informacji od najemcy potraktowane to będzie jako próba przywłaszczenia pojazdu i skutkowało poinformowaniem o tym fakcie policji.

9) Najemca wynajmuje pojazd czysty i zobowiązany jest do  zwrotu w takim samym stanie. W przeciwnym wypadku pobrana będzie kwota 100zł na poczet sprzątania, prania tapicerki usuwania wszelkich nieczystości.

10) W wynajmowanych pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów,  wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych. Niestosowanie sie do tego zakazu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 300zł.

11) W przypadku zagubienia kluczyka, dowodu rejestracyjnego, uszkodzenie tapicerki samochodowej lub jej elementów naliczona zostanie kara w wysokości 1000zł.

12) Najemca wyraża zgodę, że kaucja w całości może zostać przez wynajmującego zaliczona na poczet należności przysługujących mu od najemcy a w szczególności należności z tytułu szkody, kolizji, kradzieży pojazdu, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

13) W przypadku kolizji, stłuczki lub uszkodzień pojazdu może zostać naliczona opłata w wysokości do 5000 zł.

14) Najemca wyraża zgodę na skopiowanie dokumentów potwierdzających jego tożsamość.

15) Umowa Wynajmu oraz Ogólne Warunku Wynajmu Pojazdu stanowią integralną część i sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

16) W szczególnych przypadkach takich jak kolizja pojazdu lub przedłużenie wynajmu przez klienta poprzednio korzystającego firma Vector24 zastrzega sobie możliwość podstawienia innego samochodu niż rezerwowany lub nawet odwołać rezerwację.